سایر مباحث حقوقی

تامین دلیل به چه معناست

تامین دلیل چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / به عبارت ساده تامین دلیل یکی از راههای حفظ حقوقِ فردِ خسارت دیده است. برخی مواقع آثارخسارتی که به افراد وارد می‌شود، در طول رسیدگی قضایی، از میان می‌رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می‌شود. در چنین مواردی، قانون موضوع “تامین دلیل” را پیش بینی کرده است. کارشناسان وکیل آنلاین در این مورد توضیح داده اند.

استنادات و مواد قانونی تامین دلیل

ماده ۱۴۹ ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یامتعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست این موضوع ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد .

ماده ۱۵۱ ـ درخواست آن چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد :

  1. مشخصات درخواست کننده و طرف او .
  2. موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
  3. اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از آن نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به این موضوع می نماید .

ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند آن را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش آن موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده ۱۵۴ ـ درصورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده آن ممکن نباشد ، درخواست آن بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد .

ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید