نویسنده - موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار

سایر مباحث حقوقی

اعسار چیست

موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / اعسار از ریشه «عُسر» که واژه‌ای عربی ا‌ست، مشتق می‌شود و به معنای...