نمونه یک فرم خام و پیش فرض برای قراداد استخدامی بین کارگر و کارفرما که شما عزیزان می توانید فایل آماده آن بصورت متنی و یا بصورت پی دی اف را از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانون مدار دریافت نمایید.

برای دانلود بصورت pdf نمونه قرارداد استخدام کلیک کنید

 

۱-مشخصات طرفین قرارداد:

کارفرما (نماینده قانونی کارفرما): آقای/خانم ………….. نام پدر ………….. تاریخ تولد………….. شماره ملی………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس …………..

کارگر (کارمند) : آقای/خانم ………….. نام پدر ………….. تاریخ تولد………….. شماره ملی………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس ………….. 

۲- نوع قرارداد: دائم – موقت

۳- شغل (نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد): کارمند امور دفتری

۴- محل انجام خدمت: ………..

۵-تاریخ انعقاد قرارداد : ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۸

۶-مدت قرارداد: از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۸۸   تا تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸

۷- ساعت کار روزانه: ۸ ساعت از ساعت ۸  تا ساعت ۱۶

میزان ساعات کار و شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین میگردد، ساعات کار نمیتواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است

۸- حق السعی: الف: مزد ثابت  روزانه …….. ریال حقوق ماهانه (به ترتیب ۶ ماه اول و ۶ ماه دوم): …….. ریال- ………..ریال

ب- پاداش افزایش تولید یا بهره وری ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج- سایر مزایا:

۹- واریز حقوق و مزایا:

حقوق و مزایا به صورت به حساب شماره ……. نزد بانک ……. شعبه ………. توسط کارفرما یا نمایده قانونی وی پرداخت میگردد.

۱۰- بیمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید

۱۱-عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود.برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 ۱۲-حق سنوات یا مزایای پایان کار:

به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت میشود.

۱۳- شرایط فسخ قرارداد:

این قرارداد در موارد ذیل، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است. فسخ قرارداد ۲۰روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام میشود.- عدم رضایت کارفرما از طرف قرارداد

– تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

– تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عایله بندی نسبت به این قرار داد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در چهار نسخه تنظیم میشود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه دست کارگر، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل میشود.

محل امضای کارفرما                          محل امضای کارگر

دیدگاهتان را بنویسید