در این مطلب برای شما عزیزان نمونه دادخواست های حقوقی با عناوین و موضوعات مختلف در قالب فایل word آماده کردیم که قابل ویرایش می باشند.

 

با کلیک بر روی عنوان هر موضوع می توانید آن را دانلود کنید

 

دانلود نمونه داد خواست فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر به لحاظ عدم امکان تسلیم عین مستاجره
دانلود نمونه داد خواست تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت عقد قرارداد
دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها از طرف مالک به علت گذشت ۳ سال از انقضا مدت قرارداد
دانلود نمونه داد خواست تعدیل اجاره بها با جلب نظر کارشناس و مطالبه مابه التفاوت ان
دانلود نمونه داد خواست تخلیه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد
دانلود نمونه داد خواست تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط مستاجر و تامین دلیل فوری
دانلود نمونه داد خواست الزام موجر بع تعمیرات کلی و اساسی عین مستاجره
دانلود نمونه داد خواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل
دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه از مضمون عنه
دانلود نمونه داد خواست تنفیذ صلح نامه
دانلود نمونه داد خواست اخذبه شفعه
دانلود نمونه داد خواست تنفیذ وصیت نامه عادی
دانلود نمونه داد خواست اجازه ازدواج به دلیل خودداری پدر از اذن ازدواج بدون دلیل شرعی و قانونی
دانلود نمونه داد خواست اجازه ی ازدواج
دانلود نمونه داد خواست اثبات رابطه ی زوجیت دائم از طرف زن
دانلود نمونه داد خواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم
دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه ب نرخ روز از طرف وکیل
دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه به نرخ روز و صدور قرار تامین خواسته
دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه وجه نقد
دانلود نمونه داد خواست تمکین
دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه با جلب نظر کارشناس
دانلود نمونه داد خواست طلاق از طرف زوج
دانلود نمونه داد خواست طلاق توافقی
دانلود نمونه داد خواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
دانلود نمونه داد خواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقدان امکان استئذان ولی
دانلود نمونه داد خواست تجویز ازدواج مجدد
دانلود نمونه داد خواست ثبت ازدواج دائم
دانلود نمونه داد خواست ثبت ازدواج موقت
دانلود نمونه داد خواست ثبت واقعه رجوع
دانلود نمونه داد خواست حضانت طفل و تحویل فرزند
دانلود نمونه داد خواست تنفیذ طلاق صادره در کشور و… اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران
دانلود نمونه داد خواست تنفیذ طلاق صادره درکشور و.. ثبت رسمی ان در ایران
دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی )
دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش
دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
دانلود نمونه داد خواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر وحرج
دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه
دانلود نمونه داد خواست استرداد جهیزیه وصدور قرار تامین خواسته
دانلود نمونه داد خواست الزام به تمکین
دانلود نمونه داد خواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
دانلود نمونه داد خواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی
دانلود نمونه داد خواست فرزندخواندگی
دانلود نمونه داد خواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی
دانلود نمونه داد خواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
دانلود نمونه داد خواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
دانلود نمونه داد خواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب
دانلود نمونه داد خواست اعسار از پرداخت مهریه
دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته عادی مهریه
دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه
دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه باقرار تامین ان
دانلود نمونه داد خواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین
دانلود نمونه داد خواست الزام به تهیه مسکن ( از نفقه )
دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
دانلود نمونه داد خواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم رشد
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم سرپرستی و کفالت
دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از ۳ میلیون (طبقه اول )
دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از ۳ م (طبقه دوم )
دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت بیشتر از ۳ م (طبقه سوم )
دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از ۳ م (طبقه اول )
دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از ۳ م (طبقه دوم )
دانلود نمونه داد خواست حصر وراثت کمتر از ۳م (طبقه سوم )
دانلود نمونه داد خواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم بر تغیر نام از … حمیرا به نام … زهرا و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید
دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر
دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان
دانلود نمونه داد خواست درخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار
دانلود نمونه داد خواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
دانلود نمونه داد خواست تقسیم ترکه
دانلود نمونه داد خواست رفع مهر وموم و تحریر ماترک از دادگاه
دانلود نمونه داد خواست رفع مهر وموم وتحریر ماترک از شورای حل واختلاف
دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه از دادگاه
دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه از شورا
دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه وتحریران از دادگاه
دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه وتحریر آن از شورا
دانلود نمونه داد خواست مهر وموم ترکه وتحریر وتقسیم آن
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به
دانلود نمونه داد خواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل خسارت وارده به اتومبیل از شورای حل و اختلاف
دانلود نمونه داد خواست تامین دلیل انتقال به غیر از شورای حل واختلاف
دانلود نمونه داد خواست قرار تامین خواسته مهریه
دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته ازمتعهدبا تامین خواسته (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته ازمتعهد وظهر نویس باتامین خواسته (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه سفته ازمتعهد وظهر نویس باتامین خواسته (ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه وساطت با تامین خواسته (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست مطالبه وجه وساطت باتامین خواسته(ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی باقرارتامین خواسته(ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی باقرارتامین خواسته(ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست خلع ید (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست خلع ید (ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست خلع وقلع وقمع بنا
دانلود نمونه داد خواست دستورموقت استردادتلفن
دانلود نمونه داد خواست دستورموقت استردادطفل
دانلود نمونه داد خواست ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده
دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت (ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت(ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست رفع مزاحمت بامطالبه خسارت (ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق(ازشوراحل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق بامطالبه خسارت (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق بامطالبه خسارت(ازشورا حل اختلاف)
دانلود نمونه داد خواست رفع ممانعت ازحق (ازدادگاه)

دانلود نمونه داد خواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده۱۲قانون زمین شهری وابطال سند دولت
دانلود نمونه داد خواست ابطال شناسنامه قبلی وصدورشناسنامه جدید
دانلود نمونه داد خواست الزام به تغییرنام
دانلود نمونه داد خواست الزام به تغییرنام فرزند
دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی (ازدادگاه)
دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در فک رهن ازدادگاه
دانلود نمونه داد خواست الزام به انجام تعهد در فک رهن با پرداخت بدهی (شورا حل اختلاف)

 

ارائه ای از موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار

6 دیدگاه

 • سلام در دادخواست ابطال راي كميسيون ماده 12ايراداتي وجود دارد 1- ابطال صحيح نيست در صلاحيت ديوانعدالت اداري هست ابطال اقدامات دسگاههاي دولتي پس بهتره فسخ نظريه كميسيون ماده 12 باشه
  2- راي نيست نظريه هست در بالاي برگه هم نوشته نظريه كميسيون ماده 12
  3- اثبات مالكيت اضاف گردد ابطال سند فرع بر اثبات مالكيت دعوا رد ميشه

 • با عرض سلام و ادب

  از لطف شما خیلی ممنونم.

  سایت فوق العاده ای دارید و کمک بزرگی در حقم انجام داده اید.

 • باسلام وادب : لازم به ذکر است که در خصوص مرقوم نمودن کلمه ابطال هیچ مطابقتی با این نظریه ندارد وبدین معنا که در راس ماده 12 نوشته شده است که نظریه کمیسون ماده 12 زمین شهری و به درستی باید تقاضای فسخ نظریه نمود . مضافا اینکه کاملادرست است وابتدا باید مالکیت احراز واثبات گردد و.به تعاقب آن وفرعیات موضوع به ابطال سند پرداخت ومورد رسیدگی واقع گردد. باتشکر کارشناس ارشد حقوق : رضا مرادخانی

 • مرسی از کار خودتون.
  ۵۰ ملیون به یه کابینت کار پول دادم.الان جوابگو نیست یه ۶ ماه میشه.چه دادخواستی برای شکایت باید بنوبسم

دیدگاهتان را بنویسید